Chọn kernel

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Trò: À, mình dùng cái Matérn kernel thay vì cái Squared exponential kernel mình dùng trước đây. Ông biết tại sao không?

Hướng dẫn: Tại sao?

Trò: Vì M đứng trước S.

© 2022, Nguyễn Duy Kiên