Đầu tiên hay Cuối cùng

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Hôm nay lại được nghe thêm lời khuyên về làm nghiên cứu từ mấy người hướng dẫn mình:

You want to do the first or the last paper in a topic.

Tạm dịch:

Bạn muốn làm ra bài nghiên cứu đầu tiên hoặc cuối cùng về một đề tài nào đó.

Bài trước:
Khám phá
Bài tiếp:
Chọn kernel
© 2022, Nguyễn Duy Kiên